Paardentrainers.nl
Als ervaring en kwaliteit telt

Scroll down for English

Prijzen  vanaf 1-11-2022

Lessen;
Voor alle lessen hanteren we dezelfde prijzen. Er valt in de meeste gevallen te kiezen welke instructrice (Kristien of Daantje) jouw voorkeur heeft, anders kijken wijzelf wie het beste pas bij uw aanvraag om u op zo'n goed mogelijke manier van dienst te kunnen zijn. 

 Duur

€ Prijs*

30 minuten

35,- 

45 minuten

45,-

60 minuten

55,-

* Prijzen zijn incl 21% btw en excl eventuele reiskosten

Wij kunnen op locatie komen vanaf minimaal 60 minuten les. Voor korter lessen komen wij enkel op locatie met bijbetaling van reiskostenvergoeding, vanaf 60 minuten les wordt er niet altijd reiskostenvergoeding gerekend.
Reiskostenvergoeding is afhankelijk van de afstand die wij moeten rijden voor de aantal uren lessen. Binnen de 20 kilometer vanaf ons woonadres (nabij Zwolle) rekenen we geen reiskostenvergoeding, daarbuiten €0,20 per kilometer. We laten ten alle tijden van te voren weten wat de reiskosten per persoon zijn.

Na het afspreken van de les is het niet meer mogelijk om deze kosteloos te annuleren of te verzetten naar een andere datum. Afzeggen van lessen gaat vaak gepaard met ziekte, blessure, weersomstandigheden en dergelijke. In een soortgelijke situatie zullen wij deze tegenslag samen delen en rekenen wij de helft van het lesbedrag. Bij annulering binnen 24uur voor de afspraak bent u het volledige lesbedrag verschuldigd. De eventuele bijkomende reiskosten hoeft u in deze situatie dan niet te betalen. Als een afspraak vanuit onze kant, door welke reden dan ook, wordt geannuleerd nemen wij de volledige kosten hiervan op ons. 
Aangezien wij afhankelijk zijn van ons inkomen als paardentrainers en instructies en wij de tijd die we voor u gereserveerd hebben niet kunnen inzetten voor andere klanten zijn wij genoodzaakt deze regeling te treffen.
Lessen kunnen zowel tijdens de afspraak zelf contant betaald worden of binnen 24uur na de les doormiddel van een betaalverzoekje.


Kristien zal 4 dagen per week in de regio's Noordwijk, Wassenaar, Hazerswoude, Woubrugge en alles daartussen en omheen aanwezig zijn om les te geven. Van maandag tot en met donderdag is het mogelijk om rondom die regio's les te krijgen van Kristien. Afhankelijk van de route die we kunnen plannen, berekenen we de reiskosten. We doen ons best om deze zo laag mogelijk per persoon te houden. 
Daantje geeft rondom Zwolle les op maandag tot en met vrijdag. 


Dienst

€ Prijs

Zadelmak maken

Op aanvraag

Correctie

Op aanvraag

Revalidatie

Op aanvraag

Paarden op de set

Op aanvraag

Shows / demonstraties

Op aanvraag

English

Prizes since 11-1-2022

Lessons;

We use the same prices for all type of lessons. In most cases you can choose which instructor (Kristien or Daantje) you prefer, otherwise we will see who suits best to your application so we can help you in the best way possible.

  Duration

€ Prize*

30 minutes 

30,- 

45 minutes

45,-

60 minutes

55,-

 * Prices include 21% VAT and excluding any travel costs

We can come to location with a minimum of 60 minutes lessons. For shorter lessons we can only come to location with additional payment of travel allowance, from 60 minutes we don´t always calculate travel allowance.

Travel allowance depends on the distance we have to drive for the number of hours of lessons. We do not charge a travel allowance within 20 kilometers from our home address (near Zwolle), otherwise €0.20 per kilometer. We will inform you in advance of the travel costs per person at all times.


After arranging the lesson, it is no longer possible to cancel it free of charge or to reschedule it to another date. Canceling lessons is often accompanied by illness, injury, weather conditions and so on. In a similar situation we will share this setback together and we charge half of the lesson amount. If canceled within 24 hours before the appointment, you owe the full lesson amount. You do not have to pay any additional travel costs in this situation. If an appointment is canceled from our side, for whatever reason, we will take on the full costs.
Since we depend on our income as horse trainers and instructions and we cann´t use the time we have reserved for you for other customers, we are forced to make this arrangement.
Lessons can be paid in cash during the appointment itself or within 24 hours after the lesson by means of a payment request.


Kristien will be present to give lessons 4 days a week in the regions of Noordwijk, Wassenaar, Hazerswoude, Woubrugge and everything in between and around. From Monday to Thursday it is possible to take lessons from Kristien around those regions. Depending on the route we can plan, we calculate the travel costs. We do our best to keep this as low as possible per person.
Daantje gives lessons around Zwolle from Monday to Friday.

Service

€ Prize

Starting under the saddle

On request

Problem solving

On request

Rehablilitation

On request

Horses on set

On request

Shows / demonstrations

On request